CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PER LA PROJECCIÓ D'UNS CONTINGUTS AUDIOVISUALS


Edicte

A dia 4 de juliol del 2017 s'obre la convocatòria de licitació del contracte de servei per la projecció en vàries escoles d'arreu de Catalunya d 'uns continguts audiovisuals immersius en un espai semiesfèric inflable.


Termini

La data límit de presentació serà 15 dies hàbils des de la publicació en aquest perfil del contractant i al BOP de Lleida, que ha sigut amb data 4 de juliol de 2017. Per tant, l'últim dia per presentar les ofertes serà el 25 de juliol de 2017 a les 23.59 hores.


Estat

Convocatòria  oberta

Obertura de proposicions

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, s'informa que l'obertura de les pliques tindrà lloc el dijous 27 de juliol a les 12.00 hores a la seu de l' Associació Leader de Ponent.


Documentació

Anunci de licitació
Anunci de licitació al BOP de Lleida
Plec de clàusules administratives i tècniques
Correcció d'errades

PROCÉS DE SELECCIÓ PER DUES PLACES DE TÈCNIC/A DE COOPERACIÓ

Edicte

Procés de selecció per la cobertura, en règim de personal laboral temporal, pel sistema de concurs de dos  llocs de treball de tècnic de cooperació i la constitució d'una borsa de treball per cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacants que puguin originar en l’Associació per la gestió del projectes de cooperació en l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.


Termini

Les instàncies per prendre part en la selecció, en què les persones aspirants declaren que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la convocatòria s’adreçaran al president de l’Associació i es presentaran en dia i hora hàbils d’oficina, fins al dia 20 de febrer de 2017 a les 14:00h.

Estat

Convocatòria  tancada

Documentació

Bases
Llistat provisional d'admesos i exclosos
Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultats del procés de selecció