Requisits

• Inversió mínima elegible de 12.000 € (en públics 40.000 €) en territori Leader.


No haver iniciat l’obra ni haver fet cap pagament en el moment de la sol·licitut.

• Les inversions han de ser viables tècnica i econòmicament.

Acreditar la titularitat del lloc on es realitza la inversió (propietari/arrendatari/cessionari ...).

Compromís de manteniment i gestió de l’activitat subvencionada durant 5 anys.

• Queden exclosos els sol·licitants que reuneixin les condicions del Contracte Global d’Explotació.