Limitacions

No es subvencionen projectes iniciats, fragmentats o per fases.
 
No es subvencionen totes les despeses (queden exclosos l’IVA, vehicles, taxes, compra de terrenys, béns de 2a mà, mà d’obra pròpia, inversions relacionades amb la producció de productes agraris, maquinària agrícola, inversions pagades amb rènting o lísing...).
 
• Per a les inversions adreçades a la transformació i/o comercialització de productes agrícoles inclosos a l’Annex I del Tractat de la UE, la inversió màxima elegible ha de ser inferior a 250.000 €.
 
Ajut màxim: 100.000 € per beneficiari, projecte i anualitat.
 
L’ajut no pot superar els 200.000 € per beneficiari en 3 anys.
 
Import màxim d’ajut 200.000 € durant l’exercici fiscal i els dos anteriors.
 
• Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre finançat per fons comunitaris (per la mateixa finalitat).
 
Concurrència amb altres ajuts: sense superar el 40 %.